صفحه اصلی

 

 

موسسه آموزشي و اخذ پذيرش تحصيلي كاوشكران علم

 

تحصيل در کانادا

Pre-Masters and Pre-Doctoral educational opportunity

تحصيلات دانشگاهي
دانشگاه هاي کانادا در انتخاب دانشجويان اختيار کامل دارند. شرط ورود به دانشگاه ها معدل نمرات سال آخر دانش آموزان در دبيرستان هااست. شرايط پذيرش دردانشگاه هاي کانادا براي دانشجويان تمام وقت و نيمه وقت يکسان است.
در خصوص پذيرش دانشجو براي تحصيلات تکميلي دانشگاه ها بر اساس ضوابط خود اقدام به اين امر مي کنند.
مراکز آموزش عالي در کانادا مستقل هستند و مدارک دانشگاهي را خودشان صادر مي کنند.
اکثر دانشگاه هادر کانادا انگليسي زبان هستند ولي 7 دانشگاه دو زبانه نيز وجود دارد.

دوره هاي تحصيلي

1.   دوره هاي هنري و حرفه اي براي مدارک Certificate و Diploma از دوره هايي هستند که پس از يک تا سه سال تحصيل به دليل شرط ورود آسان تر و نداشتن معدل بالا براي ورود به دانشگاه ها در کالج ها گذرانده مي شوند.

2. Bachelor شامل چهار سال تحصيل تمام وقت است. در بعضي رشته ها مانند معماري طول اين دوره به پنج سال نيز مي رسد. دراستان اونتاريو به دليل طول دوره دبيرستان که 13 سال است دوره هاي سه ساله نيز وجود دارد.

3. Master براي ورود به اين دوره داشتن مدرک Bachelorبا معدل حداقل B ضروري است .
در صورتي که دانشجو بخواهد در رشته اي غيراز رشته قبلي اش ادامه تحصيل دهد بايد تعدادي درس اضافي بگذراند. به همين دليل طول دوره هاي
Master ازيک ونيم تا سه سال متغير است. ضمنا در اين دوره دانشجو مي تواند درس با پژوهش (Dissertation)را مد نظر قرار دهد يا بيشتر به درس پرداخته و در نهايت يک يا دو کار علمي کوچک را پشت سر گذراند.

4.  Ph.D براي ورود به اين دوره معدل B + يا بالاتر در دورهMaster مورد نياز است. علاوه براين دانشجو بايد توصيه هاي کتبي استادان قبلي را داشته باشد که توانايي او را براي پژوهش نشان دهد. براي دوره Ph.D. در کانادا دانشجو بايد حداقل سالهاي تحصيلي تمام وقت، گذراندن دروس تعيين شده، گذراندن امتحان جامع (کتبي يا شفايي ياهردو)، نوشتن و دفاع شفاهي از پايان نامه پژوهشي را با موفقيت بگذراند. طول متوسط دکترا در دانشگاه هاي کانادا چهار سال است.

در موارد خاصي امکان اخذ مدرک Ph.D. بدون دريافت Master وبه صورت انتقال از اين مرحله و تنها با داشتن Bachelor ميسر است.

نحوه ارزشيابي مدارک تحصيلي

1.  مدارک Certificate و Diploma وکليه مدارک دانشگاهي (آکادميک) 2 يا 3 سال تحصيل معادل حداقل 60واحد به شرط تحصيل پيوسته و همگن به اخذ مدرک Bachelor مي شود بعد از ديپلم دبيرستاني کار داني ارزشيا بي مي شود .

2.  مدارک Bachclor بعد از ديپلم دبيرستان کارشناسي ارزشيابي مي شود .

3. مدارک Master با شرط داشتن کارشناسي کارشناسي ارشد ارزشيابي مي شود .

4. مدارک .Ph.D با شرط داشتن کارشناسي ارشد دکترا ارزشيابي مي شود .

مدارک دانشگاهي که به صورت غير حضوري مکا تبه اي و ترددي گرفته شود ارزشيابي نمي شود.

معرفي دانشگاه ها مراکز آموزش عالي کانادا

الف) دانشگاه ها و مراکز آموزس عالي کانادا، گروه يک (ممتاز).

1. University of Alberta - University of Alberta, Edmonton
2. University of British Columbia - University of British Columbia, Vancouver
3. University of Calgary - University of Calgary
4. Carleton University - Carleton University, Ottawa
5. Concordia University - Concordia University
6. Dalhousie University - Dalhousie University, Halifax
7. Ecole Polytechnic (University of Montreal)
8. University of Guelph - University of Guelph
9. Université Laval - Laval University
10. McGill University - McGill University, Montreal
11. McMaster University - McMaster University
12. University of Manitoba - University of Manitoba
13. Memorial University - Memorial University of Newfoundland
14. HEC Montréal - HEC Montréal, Montréal
15. Université de Montréal - University of Montreal
16. University of New Brunswick
17. The Ontario Institute for Studies in Education
18. University of Ottawa - University of Ottawa
19. Institute Armand Frappier, University of Quebec
20. National Institute of Scientific Research, University of Quebec
21. Queen's University - Queen's University
22. University of Regina - University of Regina
23. University of Saskatchewan - University of Saskatchewan
24. Université de Sherbrooke - University of Sherbrooke
25. Simon Fraser University - Simon Fraser University, Burnaby
26 University of Toronto
27. University of Victoria - University of Victoria
28. University of Waterloo - University of Waterloo, Ontario
29. University of Western Ontario
30. University of Windsor - University of Windsor
31. York University

ب) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کانادا، گروه دو (خوب).
مدارک اخذ شده از دانشگاه هاي گروه دو کانادا نيز ارزشيابي مي شود، ولي ترجيحآ تحصيل در دوره دکترادر دانشگاه هاي گروه يک (ممتاز) توصيه مي شود.

1. Acadia University
3. Augustana University College
4. Bishops University
5. Brandon University
6. Brock University
7. University College of Cape Breton (UCCB)
8. The King’s University College
9. University of King’s College
10. Lakehead University
11. Laurentian University of Sudbury
12. The University of Lethbridge
13. Moncton University
14. Mount Allison University
15. Mount Saint Vincent University
16. Nipissing University
17. Nova Scotia Agricultural College
18. University Of Prince Edward Island
19. University of Quebec
20. National School of Public Administration, University of Quebec
21. School of Higher Technology, University of Quebec
22. Tele – University of Quebec
23. University of Quebec, Abiliti – Temiscaminque
24. University of Quebec at Chicoutimi
25. University of Quebec at Hull
26. University of Quebec at Montreal
27. University of Quebec at Rimouski
28. University of Quebec at Trosi – Rivieres
29. Ryerson University
30. Saint – Anne University
31. University College of Saint – Boniface
32. St. Francis Xavier University
33. The University of St. Jeromes College
34. Saint Marys University
35. Saint Paul University
36. St. Thomas University
37. University of Sudbury
38. University of St. Micheals College
39. Trent University
40. University of Trinity College
41. Trinity Western University
42. Victoria University
43. Wilfrid Laurier University
44. The University of Winnipeg

 

 

Copyright © 2014 Admission Office - API - Kavoshgarane Elm All rights reserved.