The javascript is disable or your browser doesn`t support javascript. اطلاعات تحصیل در فرانسه - کاوشگران علم

تحصیل در فرانسه

نظام آموزشی

واحدهای درسی(ECTS : European Credit System Transfer) به هر درس منتسب هستند و نمايانگر نوعی ارزیابی از کمیت کار مطابق با حجم کلی موفقیت در یک سال دانشگاهی هستند

  •  ۶۰ ECTS برای یک سال.
  • ۱۸۰ ECTS برای سطح لیسانس.
  • ۳۰۰ ECTS برای سطح مستر.

انتخاب فرانسه

فرانسه كه به عنوان كشور هنر و فرهنگ شناخته شده است، چهارمين قدرت صنعتي جهان است و در ميان اولين كشورهاي صادركننده جهان محسوب مي شود. ادامه تحصیل در فرانسه