تحصیل در سایر کشورها

موسسه کاوشگران علم با همکاری سایر موسسات مجاز اعزام دانشجو در زمینه مشاوره و اخذ پذیرش تحصیلی از کشورهای ذیل نیز اقدام می‌نماید. متقاضیان می‌توانند مستقیما در این مورد با این موسسه تماس حاصل نمایند.